Hollós, Zita

Monographs

 • Német–magyar Suliszótár. Grimm Könyvkiadó. Szeged 11999, 22001.
 • Lernerlexikographie: syntagmatisch. Konzeption für ein deutsch-ungarisches Lernerwörter-buch. [Tanulói lexikográfia: szintagmatikusan. Német-magyar tanulói szótár koncepciója.] Tübingen 2004. (Lexicographica. Series Maior 116)
 • Goldhahn, Dirk/Hollós, Zita/Quasthoff, Uwe: Frequency Dictionary Hungarian. Magyar gyakorisági szótár. Edited by Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir. Leipzig 2013.
 • SZÓKAPTÁR: Német–magyar SZÓkapcsolatTÁR. Korpuszalapú kollokációs tanulószótár. KOLLEX: deutsch-ungarisches KOLLokationsLEXikon. Korpusbasiertes Wörterbuch der Kollokationen. Deutsch als Fremdsprache. Szeged 2014.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 • Kotexte in den zwei großen Lernerwörterbüchern des Deutschen im Spiegel der COSMAS-Korpora. [Kotextusok a két nagy német tanulói szótárban a COSMAS-korpusz tükrében] In: Lexicographica 17. Tübingen 2001, 201-216.
 • Konzeption eines zweisprachigen syntagmatischen Lernerwörterbuchs. [Kétnyelvű szintagmatikus tanulói szótár koncepciója.] In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IX. Hrsg. von Herbert Ernst Wiegand. Hildesheim. Zürich. New York 2004, 91-133. (Germanistische Linguistik 178/2004)
 • A lexikográfiai folyamat a SZÓKAPTÁR, egy korpuszalapú kollokációs aktív szótár példáján keresztül. Projektbeszámoló. In: Magay Tamás (Szerk.): Félmúlt és közeljövő. Budapest 2007, 237-256. (Lexikográfiai füzetek 3)
 • Kollokationen und weitere typische Mehrwortverbindungen in der ungarischen Lexikographie.[Kollokációk és egyéb tipikus szókapcsolatok a magyar lexikográfiában.] In: Lexicographica 24. Tübingen 2008, 121-133.
 • Innovationskraft zweisprachiger Lernerwörterbücher in der ungarischen Lexikographie. [A kétnyelvű tanulószótárak innovációs potenciálja a magyar lexikográfiában.] In: Lexicographica 25. Tübingen 2009, 91-108.
 • Az ördög a részletekben, mármint a szelekcióban rejlik – egy korpuszalapú kollokációs szótár, a SZÓKAPTÁR margójára. [Der Teufel steckt im Detail, genauer: in der Selektion – Bemerkungen zum korpusbasierten Kollokationslexikon KOLLEX.] In: Pintér Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin (Szerk.): Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged 2012, 222-241.
 • Goldhahn, Dirk/Hollós, Zita: Word forms and their frequencies. [Szóalakok és gyakoriságuk.] In: Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir (eds.): Frequency Dictionary Hungarian. Magyar gyakorisági szótár. Leipzig 2013, 1-9.
 • Terminologische Fachwörterbücher in Teildisziplinen der Sprachwissenschaft: Lexikographie. Das elfsprachige Wörterbuch zur Wörterbuchforschung und Lexikographie. [Terminológiai szakszótár a nyelvészet szakterületeihez: Lexikográfia. A tizenegy nyelvű Wörterbuch zur Wörterbuchforschung und Lexikographie.] In: Muráth, Judit (Szerk.): Hungarian Lexicography III. LSP Lexicography. Budapest 2014, 257-275. (Lexikográfiai füzetek 7)

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 • Wörterbücher der neueren Generation. [Új generációs szótárak.] In: Studia Caroliensia 2004/1. Ungarn in Europa. Budapest 2004, 60-71.
 • Syntagmatische Beispielangaben in einem korpusbasierten zweisprachigen Lernerwörterbuch. [Szintagmatikus példaadatok egy korpuszon alapuló kétnyelvű tanulói szótárban.] In: Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Hrsg. von Koloman Brenner, Roberta Rada. Budapest 2005, 111-125.
 • NÉMET SZÓkapcsolatTÁR. A korpuszhasználat lehetőségei egy német-magyar szintagmatikus tanulói szótár tükrében. In: Klaudy Kinga/Dobos Csilla (Szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005.április 7-9. Vol. 2/2 II. Pécs 2006, 264-269.
 • Kollokációk és korpusznyelvészet a SZÓkapTÁR tükrében. In: Heltai Pál (Szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Gödöllő, 2006. április 10-12. 2007. Vol. 3/1. Pécs – Gödöllő 2007, 229-234.
 • KOLLEX. Ein zweisprachiges Kollokationswörterbuch beim Sonderfall übersetzungsnahe Sprachproduktion. [SZÓKAPTÁR. Kétnyelvű kollokációs szótár fordításhoz közeli nyelvi produkció speciális esetében.] In: Wörterbuch und Übersetzung. 4. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Universität Maribor, 20. bis 22. Oktober 2006. Hrsg. von Vida Jesenšek und Alja Lipavic Oštir. Hildesheim. New York 2008, 144-153. (Germanistische Linguistik 195-196)
 • Auf dem schmalen Grat zwischen Kollokationen und festen Wortverbindungen. [A kollokációk és kötött szókapcsolatok szűk mezsdéjén.] In: Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Hrsg. von Peter Ďurčo. New York 2010, 85-96. (Lexicographica. Series Maior 138)
 • Syntagmatik im KOLLEX: Die lexikographische Darstellung grammatischer Syntagmatik in einem zweisprachigen Kollokationslexikon für Deutschlerner. [Szintagmatika a KOLLEX-ben: a grammatikai szintű szintagmatika lexikográfiai ábrázolása egy kétnyelvű kollokációs tanulószótárban.] In: Zweisprachige Lexikographie zwischen Translation und Didaktik. Hrsg. von María José Domínguez Vázquez, Fabio Mollica und Martina Nied Curcio. Berlin/Boston 2014, 113-129. (Lexikographica. Series Maior 147)

Book Reviews

 • Bassola, Péter (Hg.): Német–magyar főnévi valenciaszótár. Deutsch-ungarisches Wörterbuch zur Substantivvalenz. Szeged, Grimm Könyvkiadó 2003, 192 S. In: DUFU 1-2/2004 – 19. Jg., 60-67.