FÓRIS, Ágota

 • Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.) Pécs: Lexikográfia Kiadó.http://mek.oszk.hu/09200/09278/ [HU ISSN 1787-4351, HU ISBN 963 219 717 8
 • Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Pécs: Iskolakultúra. http://mek.oszk.hu/01800/01890/ [ISSN 1586-202X, ISBN 963 641 912 4
 • Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) Szombathely: BDF.
 • Fóris Ágota (szerk.) 2005. Olasz-magyar műszaki-tudományos szótár. Vocabolario tecnico-scientifico italiano−ungherese. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó.
 • Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna, 2005. Magyar−olasz−angol fizikai kisszótár. Pocket reference english−hungarian−italian dictionary of physics. Piccolo dizionario di fisica italiano−ungherese−inglese. Pécs: Lexikográfia Kiadó. [2. átdolgozott kiadás]
 • Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) 2004. Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia.
 • Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerk.) 2004. A lexikográfia Magyarországon. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV) Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 • Fóris Ágota 2002. Magyar−olasz műszaki-tudományos szótár. Vocabolario tecnico-scientifico ungherese−italiano. Budapest−Pécs: Dialóg Campus Kiadó.
 • Fóris Ágota (szerk.) 2001. Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő. (Iskolakultúra könyvek 7.) Pécs: Iskolakultúra.
 • Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna, 1994. Magyar−olasz−angol fizikai kisszótár. Pocket reference english−hungarian−italian dictionary of physics. Piccolo dizionario di fisica italiano−ungherese−inglese. Pécs: KL-négyzet Bt.
 • Fóris Ágota 2012. A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Pintér Tibor − Pődör Dóra − P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó. 22–38. ISBN 978 963 9954 67 0
 • Fóris Ágota 2012. A lexikon megközelítései. In: Alberti Gábor, Kleiber Judit, Farkas Judit (szerk.) Vonzásban és változásban. (A nyelvészeti Doktorandusz füzetek különkiadása) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 277–307. ISBN 978-963-642-504-3
 • Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter, Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120. [ISSN 1585-9673]
 • Fóris Ágota 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 81–92. [240 p., ISSN 1419-6605, ISBN 978-963-9902-51-0
 • Fóris Ágota 2007. A szótár terminus értelmezéséről. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 295–302.
 • Fóris Ágota, Hesz Györgyi 2007. A szócikkek közötti utalás szerepe egynyelvű szótárakban. In: Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) Szombathely: BDF, 86−99.
 • Fóris Ágota 2007. A wellness terminológiája. In: Laczkó Tamás (szerk.) Wellness alapismeretek I. Pécs: PTE ETK. 24−36.
 • Fóris Ágota 2006. A terminológiai vizsgálatok tapasztalatai. In: Fóris Ágota – Pusztay János (szerk.) Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) Szombathely: BDF. 219−237.
 • Fóris Ágota 2006. Change of the Concept of Dictionary. In: Kollár Andrea (szerk.): Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas. Szeged: JATE Press, 79-92.
 • Fóris Ágota 2006. Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaklexika szótári rögzítésének néhány kérdése. In: Magay Tamás (szerk.): Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 35−55.
 • Fóris Ágota 2005. A szótárak társadalmi jelentősége. In: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Tóth Szergej (szerk.): „Mindent fordítunk, és mindenki fordít”. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Bicske: SZAK Kiadó. 93−98.
 • Fóris Ágota 2005. Lexikográfia az anyanyelvi nevelésben. In: B. Nagy Ágnes, Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelés. Pécs: Iskolakultúra. 85−98.
 • Fóris Ágota 2004. A műszaki és tudományos szótárak elméleti és gyakorlati problémáiról. In: Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 13−28.
 • Fóris Ágota 2001. Olasz szótárkiadás Magyarországon 1999−2000. In: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István (szerk.) Színes eszmék nem alszanak… Emlékkönyv Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 346−354.
 • Fóris Ágota 2000. Olasz gyakorisági szótárak. In: Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.): Olasz nyelvi tanulmányok. Iskolakultúra könyvek 5.) Pécs: Iskolakultúra. 125−143.
 • Fóris Ágota – Gaál Péter 2013. Lexicography, terminography and the role of new mobile devices in teaching terminology. Terminologija 20, 75–81. (Vilnius) ISSN 1392-267X
 • Fóris, Ágota 2013. Network Theory and Terminology. Knowledge Organization (International Journal) 40 (6), 422–429.
 • Fóris Ágota 2013. Lexikológia, lexikográfia a magyar mint idegen nyelv tanárképzésben. THL2 9 (1-2), 55–65.http://epa.oszk.hu/01400/01467/00010/pdf/
 • Fóris Ágota 2012. Terminológusok képzése – A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8) 969–976.
 • Fóris Ágota 2012. Terminology and the theory of scale-free networks. Magyar Terminológia 5 (1) 58–71.
 • Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1) 179–191.
 • Fóris Ágota 2011. Terminology and text lingusitics. Terminologija 18, 51–65. [Vilnius ISSN 1392-267X]
 • Fóris Ágota 2010. Terminology Research Group at the Károli Gáspár University (Budapest). Dialogos XI, 22, 210–215. [ISSN 1582-165X]
 • Fóris Ágota, Sermann Eszter 2010. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. Magyar Terminológia 3, 1, 41–54.
 • Fóris Ágota 2010. Tankönyvvizsgálatok terminológiai és szövegnyelvészeti szempontból. Magyar Terminológia 3, 2, 229–250.
 • Fóris Ágota, Molnárné László Andrea 2010. Magyar hadtudományi terminológiai kutatások. Sereg Szemle VIII, 2, 120–127. [HU ISSN 2060-3924]
 • Fóris Ágota 2009. Magyar Terminológia. Egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása. Magyar Tudomány 2, 221–226.
 • Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2009. Német-magyar kontrasztív terminológiai vizsgálatok matematika tankönyvek korpuszán. Alkalmazott Nyelvtudomány IX, 1–2, 5–16.
 • Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2009. Etalonok a magyar színterminusok meghatározásában. Magyar Terminológia 2, 2, 197–236.
 • Fóris Ágota 2008. Terminologia, modelli terminologici e reti. AIDAinformazioni (Rivista di Scienze dell’informazione), 26, 1–2, 37–46.
 • Fóris Ágota 2007. Terminology and social-economic globalization. Terminologija (Vilnius) 14, 49–60.
 • Fóris Ágota 2007. Terminológiai problémák – fogalmi rendszerek. Hungarológiai Közlemények (Újvidék, Szerbia) XIII, 4, 16–25.
 • Fóris Ágota 2007. A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése. Magyar Nyelv CIII, 1, 55–66.
 • Fóris Ágota, Bérces Emese 2007. A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései. Magyar Nyelvőr 131, 3. 270–286.
 • Fóris Ágota, Rihmer Zoltán, 2007. A szótárak minősítési kritériumairól. Fordítástudomány 9, 1. 109−113.
 • Fóris Ágota 2006. A szótári információk és a szaknyelvi normák viszonya. Magyar Nyelvőr 130, 1, 49−59.
 • Fóris Ágota 2006. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI, 5, 79−88.
 • Fóris Ágota 2006. A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban. Magyar Tudomány 167, 6, 737−745.
 • Fóris Ágota, Bérces Edit 2006. A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr 130, 4. 399−413.
 • Fóris Ágota 2006. A terminológiai szemlélet szerepe a szakmai kommunikációban. Tudásmenedzsment, VII, 3. (Andragógia különszám) 90−99.
 • Fóris Ágota 2005. A szakmai hitelesség kérdése a magyar köznyelvi szótárakban. Magyar Nyelv CI, 1, 51−65.
 • Fóris Ágota, Bérces Edit 2005. Sport, gazdaság, terminológia. Tudásmenedzsment VI, 2, 117−127.
 • Fóris Ágota 2005. A terminológiai norma és az ekvivalencia kérdése műszaki szövegek fordításánál. Fordítástudomány VII, 2, 41-53.
 • Fóris Ágota 2004. Lexikográfia a Nemzeti Alaptantervben. Iskolakultúra 5, 62−72.
 • Fóris Ágota 2004. A szótárkiadás gazdasági és jogi vonatkozásainak néhány kérdése. Fordítástudomány 1, 54−68.
 • Fóris Ágota 2004. A szótárak és a szótárírás társadalmi-gazdasági szerepéről. Tudásmenedzsment. 2, 111−122.
 • Fóris Ágota 2002. Modern lexikográfiai módszerek oktatása. Modern Nyelvoktatás 2−3, 61−73.
 • Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. Iskolakultúra 11, 103−106.
 • Fóris Ágota 2002. A szótárfogalom megváltozásáról. Modern Filológiai Közlemények 2, 5−19.
 • Fóris Ágota 2000. Kezdeti lépések a lexikográfia-oktatásban. Iskolakultúra 2, 83−88.
 • Fóris Ágota 2014. Szinonimák a terminológiában. Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) MANYE XXIII. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívákI.–II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó. 279–284. ISSN 1786-545X, ISBN 978-615-5219-66-5 (nyomtatott változat), ISBN 978-615-5219-67-2 (elektronikus változat)
 • Fóris Ágota 2013. Terminológiai szótárak és adatbázisok tipológiai kérdései.In: Tóth Szergej (szerk.) Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12–14.(A MANYE Kongresszusok előadásai 9.) MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 433−437. [ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9927-62-9 (nyomtatott), ISBN 978-963-9927-63-6 (elektronikus)]http://mek.oszk.hu/11700/11730/
 • Fóris Ágota 2013. A szaknyelvek szociolingvisztikai és terminológiai megközelítése. In: Kontra Miklós – Németh Balázs – Sinkovics Balázs (szerk.) Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). Budapest: Gondolat Kiadó. 163–173. ISBN 978 963 693 495 8 http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Rendezvenyek.html
 • Fóris Ágota 2011. A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat es az elmélet viszonya. In: Hires-László Kornélia,  Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 421–428.
 • Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2011. A terminológiai szabványosítás es harmonizáció a nyelvi jogok érvényesítésének szolgálatában. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán., Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 429–433.
 • Fóris Ágota 2010. Theories of National and Borrowed Terminology in Hungarian. In: Drotvinas, Vincentas – Kaulakienė, Angelė (eds.) Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: Lietuvių Kalbos Institutas. 341–354. [ISBN 978-9955-704-42-3
 • Fóris Ágota 2010. The situation and problems of Hungarian terminology. In: Thelen, Marcel – Steurs, Frieda (eds.) Terminology in Everyday Life. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 35–46.
 • Fóris Ágota 2010. Change of paradigm in terminology: new models in KO. In: Gnoli, Claudio,  Mazzocchi, Fulvio (eds.) Paradigms and conceptual sysetms in knowledge organization. Proceedings of the Eleventh International ISKO Conference 23-26 February 2010, Rome, Italy. Würzburg: ERGON VERLAG.57–63.
 • Fóris Ágota 2008. Scale-free Networks in Dictionaries. In: Bernal, Elisenda – DeCesaris, Janet (eds.) Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). (Sèrie Activitats, 20) Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 1499–1504.
 • Fóris Ágota 2008. Terminological Units in Scale-free Language Networks. In: XVIII FIT World Congress. Proceedings. Shanghai, China 4–7.8.2008.
 • Fóris Ágota 2007. A terminusok és a terminológiai rendszer. In: Heltai Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10−12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. 15−26.
 • Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2007. Matematikai terminusok vizsgálata középiskolai tankönyvekben. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10−12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. 794−799.
 • Fóris Ágota 2007. Some questions on the definition of technical terms in Hungarian monolingual dictionaries. In: Muráth Judit, Oláh-Hubai Ágnes (Hg.) Interdiszciplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting. Wien: Praesens Verlag. 403−414.
 • Fóris Ágota 2007. Hungarian terminology today. In: Pusztay János (ed.) Terminology and Lexicology in Middle-Europe. (Terminologia et Corpora III.) Szombathely: BDF. 15−24.
 • Fóris Ágota 2007. A terminológia terminológiája. In: Pusztay János (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szombathely: BDF. 122−133.
 • Fóris Ágota 2006. A nyelvi és az enciklopédikus információk a szótári jelentés-meghatározásban. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc. 2005. április 7-9. (A MANYE Kongresszusok előadásai 2.) Vol 2/2. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs–Miskolc. 259−264.
 • Fóris Ágota 2006. Analisi lessicologica di parole ed espressioni tecnico-scientifiche dal punto di vista contrastiva italiano-ungherese. In: Van Den Bossche, Bart – Bastiaensen, Michel – Salvadori Lonergan, Corinna – Widlak, Stanislaw (eds.) Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell’A.I.P.I. Cracovia, 26−29 agosto 2004. I-II. (Civiltà Italiana, Nuova serie 4 – 2006) Roma: Franco Cesati. 349−358.
 • Fóris Ágota 2006. Lexicographical Definition of Terms in Hungarian Dictionaries. In: Corino, Elisa – Marello, Carla – Onesti, Cristina (eds.): Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6−9 settembre 2006. Proceedings. XII EURALEX International Congress. Alessandria: Edizioni dell’Orso. 776−772.
 • Fóris Ágota 2006. Linguaggio tecnico. Problemi di terminologia della fisica. In: Tegyey, Gabriella – Désfalvi-Tóth, András – A. Mihályka, Lívia (red.): Écritures – Sritture. Actes du colloque. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 43−50.
 • Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2006. Neue Trends in der ungarischen Terminologie. In: Pavlovová, Jana – Mihoková, Kristína (eds.). S cudzími jazykmi v Európe, žiť – pracovať – študovať. Zbornik z medzinarodnej konferencie katedry jazykov Technickej univerzity v Kosiciach, Kosice, 64−66.
 • Fóris Ágota 2005. Szakszótári szócikkek tartalmi vizsgálata: analóg és digitális. In: Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Nyíregyháza, 2005. április 5-7. I-II. (A MANYE kongresszusok előadásai 1.) Pécs–Nyíregyháza: MANYE – Bessenyei György Könyvkiadó. 2005. I/2, 172−177.
 • Fóris Ágota 2004. Gyorsító hatások a lexikográfia fejlődésében. In: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. 33−41.
 • Fóris Ágota 2004. A mesterségek szótárai. In: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. 42−47.
 • Fóris Ágota 2003. Il ruolo di Galileo Galilei nella lessicografia italiana. AMBRA IV, 17−28.
 • Fóris Ágota 2002. A magyarországi cigány lexikográfia. In: Indiától-Hazáig. Anyanyelvünk ölelésében. Tanulmánykötet. Budapest: Cigány Művészeti és Tudományos Társaság. 55-69.
 • Fóris Ágota 2002. Regional researches in lexicography. In: Kozma László, Tarrósy István (szerk.) University and society. Current problems of regional co-operation. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 119−126.
 • Fóris Ágota 2001. Lexikográfia és szaknyelvoktatás – a műszaki-tudományos lexika olasz-magyar összevetése. In: Bartha Magdolna, Stephanides Éva (szerk.) A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. 241−246.
 • Fóris Ágota 2001. Problemi lessicografici nel caso del vocabolario tecnico-scientifico ungherese−italiano, italiano−ungherese. In: De Gregoris, Elena, Szénási Ferenc (szerk.) L’Italianistica in continuo rinnovo: Nuove officine, nuovi risultati. Atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di Magistero, 4−5 aprile 2001. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 207−212.
 • Fóris Ágota 1999. Olasz-magyar, magyar-olasz műszaki szótár szerkesztésének szükségessége. In: Balaskó Mária, Kohn János (szerk.) A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. III. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16−18. Szombathely. Szombathely: BDTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 153−158.